Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Blachucik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BLK MACHINES MATEUSZ BLACHUCIK, ul. Opolska 8, 46-061 Zimnice Wielkie, NIP: 9910520511 (dalej: „Administrator”).

 

I. INFORMACJA O COOKIES:

1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Gdy korzystają Państwo z naszej strony, stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest umożliwienie prawidłowego działania i kontrolowania ruchu na stronie internetowej. Dane będą przetwarzane jedynie przez czas istnienia uzasadnionego interesu po stronie Administratora.
3. Każdy Użytkownik może zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, w tym zablokować przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.
Niektóre zmiany dokonane przez użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookies mogą wpłynąć na działanie i wyświetlanie wszystkich treści na stronie internetowej.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE:

1. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres Administratora wskazany na wstępie,
– za pośrednictwem wiadomości e-mail – na adres: biuro@blk-machines.pl
2. Możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe (podane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie, lub poprzez wiadomość e-mail, lub poprzez telefon) w następujących celach:
– w celu przekazania odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy/maila/telefon pytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu polegającego na umożliwieniu odpowiedzi na zadane pytania, na nawiązaniu i utrzymywaniu relacji gospodarczych),
– w celu podjęcia zainicjowanych przez Państwa działań przed zawarciem z Państwem umowy oraz w celu wykonania takiej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
– w celu nawiązania z reprezentowanym przez Państwa podmiotem współpracy, w odpowiedzi na Państwa kontakt (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości nawiązania i utrzymywania relacji gospodarczych – za pośrednictwem osób reprezentujących dany podmiot),
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń).
W zakresie plików cookies informacje zawarto w pkt. I niniejszej Polityki prywatności.
3. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą i mogą być przekazywane:
– podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu;
– podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe oraz usługi prawne;
– podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.
4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe – podane w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, w celu nawiązania współpracy – w okresie utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji – przez okres roku.
Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy (z Państwem lub z podmiotem przez Państwa reprezentowanym) będą przechowywane przez czas negocjacji umownych/trwania umowy, a w razie nie zawarcia umowy lub po jej wygaśnięciu – w okresie niezbędnym dla celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przygotowania oferty lub do zarezerwowania terminu spotkania, lub do ewentualnego zawarcia i realizacji umowy. Zakres niezbędnych danych będzie się zmieniał w zależności od etapu naszej współpracy, o czym będą Państwo na bieżąco informowani. Natomiast w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz w celu nawiązania współpracy z pewnością niezbędne jest podanie przez Państwa swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail względnie nr. telefonu.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Warunki korzystania z ww. uprawnień oraz ograniczenia w ich korzystaniu regulują przepisy art. 15-21 RODO.
7. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).