Jak zbudowana jest sieć wodociągowa?


Zgodnie z definicją sieć wodociągowa jest zespołem urządzeń technicznych oraz przewodów, którego głównym zadaniem jest zaopatrywanie przemysłu oraz jednostek prywatnych w bieżącą wodę. Dostarczana woda powinna mieć odpowiednią jakość, musi być doprowadzana w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Sieć wodociągowa powinna być dostosowana do rodzaju i ilości odbiorców, dlatego też nie zawsze wygląda tak samo.

W jaki sposób zbudowana jest sieć wodociągowa?

Aby wykonać sieć wodociągową, wykonuje się zazwyczaj wykopy wąskoprzestrzenne pionowe odeskowane lub rozparte, bądź też wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych. To, która metoda robót ziemnych zostanie wybrana, zależy przede wszystkim od panujących warunków lokalnych oraz głębokości wykopu. Jeżeli w wykopie pojawi się woda, konieczne jest jego odwodnienie. W większości przypadków rurociągi sieci wodociągowej umieszczane są równolegle do powierzchni terenu.

Rurociągi powinny być ułożone poniżej głębokości przemarzania gruntu, co pozwoli na zabezpieczanie go przed zamarzaniem i awariami z tego tytułu. To, w jaki sposób układane są rury podczas budowy sieci wodociągowych, jest zależne przede wszystkim od rodzaju podłoża. W przypadku podłoża miękkiego konieczne jest usunięcie jego warstwy, a następnie utwardzenie podłoża za pomocą podsypki lub płyty fundamentowej. W przypadku suchego podłoża rury mogą być układane bezpośrednio na odpowiednio wyprofilowanym podłożu.

Z jakich elementów zbudowana jest sieć wodociągowa?

W skład sieci wodociągowej wchodzą różnego rodzaju przewody, hydrant, zawór wodociągowy, zasuwa wodociągowa, odpowietrznik, zawór redukcyjny, zawór przeciwuderzeniowy i regulator przepływu. Przewody można podzielić na cztery grupy:

  • Przewody tranzytowe,
  • Przewody magistralne,
  • Przewody rozdzielcze,
  • Przyłącza.

Przewody tranzytowe są odpowiedzialne za doprowadzania wody ze stacji uzdatniania lub ujęcia do początku łącza miejskiego. Przewodami magistralnymi woda trafia do poszczególnych zakładów przemysłowych oraz dzielnic. Za ich pomocą zasilane są przewody rozdzielcze, które układane są wzdłuż ulic. Do przewodów rozdzielczych podłączane są przyłącza domowe. W obecnych czasach większość rur wykonywana jest z tworzywa sztucznego PVC lub PE. Jest to spowodowane ich gładkością oraz odpornością na chemiczne właściwości wody, oraz korozję.